Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Aktarılması Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE
ONAY FORMU
Değerli Müşterilerimiz, Milord Kuyumculuk Tur. Tic. A. Ş. (MİLORD) olarak, kişisel
verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu kapsamda, ürün ve
hizmetlerimizden faydalanan kişiler ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü
kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak,
işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla
aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri
bilgilendirmek  istiyoruz.
KVKK gereğince,  www.milord.com.tr  internet sitemiz (“İnternet Sitesi”), mağazalarımız ve
sair kanallar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu
sıfatıyla, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklandığı çerçevede;
kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden
düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere
açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek,
anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
Bu kapsamda, sistemimize dâhil olarak bizimle paylaşılan kişisel verilerinizin, özel nitelikli
kişisel veriler de dâhil olmak üzere, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda
belirtilen kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve yukarıda sayılan diğer
işlemlerin yapılmasına açık rıza vermektesiniz.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:
* Müşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak,
* Müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet vermek,
* Satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
* Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerinin işletilebilmesi,
* Müşterilerimize kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek,
* Ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetleri ölçmek,
* Müşterimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek,
çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi
yapabilmek,
* Müşterilerimize sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak
uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam,
kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve tele-satış faaliyetleri olmak üzere
sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,
* Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler, profilleme çalışmaları,
* Web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde tarafınıza ticari
elektronik ileti gönderilmesi.
Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere,
kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatta zorunlu
kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı
müddetçe işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler
tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak,
aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;
* Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
* İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal
ağlar,
* İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime
geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
* Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil
uygulamalarımız,
* Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş
olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
* Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında
şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
* Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri
kanallarımız,
* Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
* Pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve
programlar,
* Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
* Bayilerimiz, ileride olması halinde franchise’larımız ve diğer satış ağı.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması:
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata
uygun olarak, Grup Şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak
üzere; sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kişilere
aktarılabilecektir;
* İş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız, bayilerimiz ve alt yüklenicilerimiz ile
sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda, düzenleyici, denetleyici kurumlar,
* Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular
ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız
yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlar,
* Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren,
satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin
işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar,
Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız:
* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
* Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
* Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerin
kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak
ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile Noter vasıtasıyla,
Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli
elektronik imza” ile imzalanarak, Şirketimizin elektronik posta adresine gönderilmek
suretiyle, Şirketimize iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu: Milord Kuyumculuk Tur. Tic. ve A. Ş.
Adres                   : Elmalı Mah. 17. Sokak Ö.Lütfü Yalçınkaya İşh. No: 4
Muratpaşa/Antalya
E-posta Adresi  :  info@milord.com.tr
*Kişisel Verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep
etmeniz halinde üyelik sistemimizden çıkacağınızı ve bu kapsamda, üyelik sistemimizin
sağladığı avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek
isteriz.
**Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve MILORD Üyelik
sistemine,  www.milord.com.tr  üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayarak ya da
mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak
suretiyle yine elektronik şekilde onay vererek KVKK kapsamında kişisel verilerimin,
yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar
dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere
aktarılmasına, belirtilen amaçlar dâhilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına,
açık rıza  veriyorum.
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI:
MILORD olarak, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsat ve kampanyalarımızdan sizleri
e-posta, sms ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim
izninizi istiyoruz.
Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya
gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında MILORD tarafından reklam,
kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine
ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle, tarafımla irtibata
geçilmesine  www.milord.com.tr  üzerinden yaptığım üyelik başvurusu ya da mağazalarda
cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine
elektronik şekilde açık rıza  veriyorum.
MERSİS No: 0453050256400015
Ticaret Unvanı: Milord Kuyumculuk Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi